GUCCI • Fall/Winter 2017

BY Staff writer Six

  • 10 กรกฏาคม 2560
  • 23,041

สวนที่มีทั้งพรรณพืชและสรรพสัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ และต้นแบบที่ก่อให้เกิดและทาให้หวนระลึกถึงโลกอัน แสนไกลห่าง ณ สถานที่ต้องเวทมนตร์แห่งนี้ มีมือของผู้อยากรู้อยากเห็นนำวัตถุมาผสมผสานกับสิ่งที่ไม่ตั้งใจ

 

ปั้นแต่งด้วยสัญชาตญาณ อันหลักแหลมและร่าเริง เฉกเช่น ห้องทดลองแห่งเวทมนตร์ ที่มีการคัดเลือก วิเคราะห์ ย่อยสลาย และจัดการกับสสารต่างๆ นาๆ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีจังหวะในการบ่มฟักที่เชื่องช้าและการปรากฏขึ้นของสิ่งเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทันใด เป็น กระบวนการที่พลังแห่งจินตนาการส่งอิทธิพลต่อความไร้ชีวิตชีวาในสภาพความเป็นจริง

 

 

การกลั่นกรองอันล้าค่าเกิดขึ้นระหว่างที่เวทมนตร์พยายามเปลี่ยนแปลงวัตถุให้กลายเป็นทอง อันเป็นผลมาจากกระบวนการแปรธาตุตามจินตนาการเพ้อฝัน การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงที่รวมชิ้นส่วน รหัส และเรื่องราวที่เป็นไปตามความรู้สึกเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลง สถานะที่เสียงก้องกังวานและความอยู่รอด “ความอดกลั้นและการกลับมาของผู้ข่มอารมณ์ไว้ การทำซ้าและการปรับปรุงใหม่ ประเพณี และจุดเชื่อมต่อที่ขาดหาย การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเกิดแผ่นดินไหวเพียงผิวเผิน ” (G.Didi-Huberman) ล้วนเป็นองค์ประกอบที่สร้างเค้าโครงของเรื่องราวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

 

 

สวนแห่งเวทมนตร์นี้เปรียบเสมือนห้องทดลองย้อนยุคซึ่งปฏิเสธหลักการอ้างอิงที่ว่าแนวทางทางวิทยาศาสตร์บางอย่างมีลักษณะไม่ ยืดหยุ่นและมีความแน่วแน่ เหมือนดังที่ซึ่งตรรกอันสมบูรณ์แบบของการไร้ซึ่งความขัดแย้งต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เป็นที่ซึ่งความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายซึ่งมีเจตนายอมรับคาอธิบายที่ขัดแย้งตามความเป็นจริงได้รับการกล่าวขาน ที่ซึ่งแนวทางการจัดแบ่งและการแบ่งแยกของสิ่งที่อยู่เป็นคู่ (ชาย-หญิง สาระสาคัญ - ภาพลักษณ์ เงามืด - แสงสว่าง สิ่งที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง - สิ่งที่เป็นคตินิยม ร่างกาย -จิตวิญญาณ ความดี ความชั่วภายใน-ภายนอก) มีความแตกต่างกันอย่างรุนแรง

 

 

ดุจดังการปฏิบัติการเพื่อฟื้นคืนความซับซ้อนของการดำรงอยู่ ที่ซึ่งการเติมแต่งและสีที่แตกต่าง ความขัดแย้งในตัวอย่างชัดเจนและความขัดแย้งของหลักการที่ไม่แท้จริงจำต้องดำรงอยู่ร่วมกัน การระลึกถึงตนเองเฉกเช่นปัจเจกชนยังจำเป็นต้องยอมรับความสามารถในการแปรเปลี่ยนไปได้หลากหลาย (G.Deleuze): ความเป็นเอกภาพอันเป็นที่พำนักของ “สภาแห่งตัวตนหลากหลาย ” (G.H.Mead) อัตลักษณ์อันหลากหลาย ทั้งที่มีแนวโน้มที่เป็นมิตรและขัดแย้ง ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน

 

 

ความเป็นเอกภาพนี้แสดงออกมาได้เป็นอย่างดีตามสัญลักษณ์ Ouroboros ของอียิปต์โบราณ ซึ่งเป็นรูปงูกำลังกลืนกินหางของตัวมันเองเป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะขัดแย้งในตัวตน สัญลักษณ์ที่ทาลายและสร้างกระบวนการก่อกำเนิดขึ้นใหม่ซึ่งยังคงวนเวียนรวมสิ่งตรงกัน ข้ามเข้าไว้ด้วยกัน ดังดอกไม้ที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ลูกผสม การปฏิวัติจอมปลอมซึ่งทำลายรากฐานความตายตัวอย่างรุนแรงของความคิดที่แตกเป็นสอง