TERMS & CONDITIONS

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

ครีเอทีฟคอมมอนส์คอร์ปอเรชั่น (ต่อไปจะเรียกว่า “ซีซี”) ไม่ใช่สำนักงานกฎหมายและไม่ได้ให้บริการทางกฎหมาย การแจกจ่ายสัญญาอนุญาตนี้ ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบทนายความกับลูกความ ซีซีจัดให้มีข้อความเหล่านี้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ซีซีไม่ให้คำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับข้อความที่ได้จัดให้ และปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อความดังกล่าวไปใช้

สัญญาอนุญาต

งานได้จัดให้ใช้ได้ตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตสาธารณะของซีซีนี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “ซีซีพีแอล”) งานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ ห้ามนำงานไปใช้อย่างอื่น นอกจากการใช้ที่ได้รับอนุญาตนี้หรือตามกฎหมายลิขสิทธิ์

โดยการใช้สิทธิใด ๆ ต่องานซึ่งได้จัดให้นี้ ท่านตกลงยอมรับและผูกพันตน ตามข้อตกลงทั้งหลายของสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตมอบสิทธิที่ระบุไว้ในสัญญานี้ให้ท่าน เพื่อตอบแทนท่านที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหลายดังกล่าว คำว่า “งาน” “ท่าน” และ “ผู้อนุญาต” ใช้คำนิยามตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

1. คำนิยาม

 1.1 “งานดัดแปลง” หมายความว่า งานที่ทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจำลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

1.2 “งานรวบรวม” หมายความว่า งานที่มีลักษณะเป็นการนำเอางานอื่น มารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หรือเป็นการนำเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด มารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน ซึ่งไม่ใช่การเลียนแบบหรือการดัดแปลงงานของบุคคลอื่น

1.3 “แจกจ่าย” หมายความว่า การจัดให้มีงานต้นฉบับหรือสำเนาของงาน ไม่ว่าในรูปแบบใด ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ โดยการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์อื่นใด

1.4 “ผู้อนุญาต” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เสนองานให้ใช้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้

1.5 “ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ทำหรือสร้างสรรค์งานขึ้น

1.6 “งาน” หมายความว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เสนอให้ใช้ข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้

1.7 “ท่าน” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตนี้ โดยไม่เคยฝ่าฝืนข้อตกลงของสัญญานี้ที่เกี่ยวกับงานมาก่อน หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญานี้ได้ แม้ว่าได้เคยกระทำการฝ่าฝืนมาก่อนก็ตาม

1.8 “เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายความว่า ทำให้งานปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้งานปรากฏด้วยเสียงหรือภาพหรือโดยวิธีอื่นใด

1.9 “ทำซ้ำ” หมายความว่า คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากงานต้นฉบับ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และในกรณีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความถึง คัดลอกหรือทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

1.10 “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น รวมถึงสิทธิของนักแสดง ทั้งนี้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย

 

2. ข้อจำกัดการใช้ลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาตนี้ ไม่มีข้อความใดที่มุ่งหมายจะลดทอน จำกัด หรือห้าม การใช้งานใด ๆ ที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้งานใดซึ่งสามารถใช้ได้โดยมีข้อจำกัดหรือโดยได้รับข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับอยู่

 

3. การอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิในงานได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าสิทธิและโดยไม่ผูกขาด ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

3.1 ทำซ้ำงาน นำงานไปรวมอยู่ในงานรวบรวมชุดเดียวหรือหลายชุด และทำซ้ำงานที่อยู่ในงานรวบรวมดังกล่าว และ

3.2 แจกจ่ายและเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงาน รวมถึงงานที่อยู่ในงานรวบรวม

สิทธิดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ได้ในสื่อใด ๆ และในรูปแบบใด ๆ ที่รู้จักกันในขณะนี้ หรือที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต

สิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็นทางเทคนิค เพื่อให้สามารถใช้สิทธิในสื่ออื่น ๆ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ได้ แต่ท่านไม่มีสิทธิในการทำงานดัดแปลง

ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิทั้งปวง ที่ไม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งตามสัญญาอนุญาตนี้ รวมถึงสิทธิที่ระบุไว้ตามข้อ 4.4 แต่ทั้งนี้ ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่สิทธิดังกล่าว

4. ข้อจำกัดในการอนุญาต

การอนุญาตที่ให้ในข้อ 3 ข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้บังคับและถูกจำกัดไว้ด้วยข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

4.1 ท่านสามารถแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานได้ ก็แต่โดยใช้ข้อตกลงตามสัญญาอนุญาตนี้เท่านั้น
  • ท่านต้องแนบสำเนาหรือระบุที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของสัญญาอนุญาตนี้ ในสำเนางานทุกฉบับที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  • ท่านไม่อาจเสนอหรือกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ต่องาน ที่เป็นการจำกัดข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้ หรือที่เป็นการจำกัดความสามารถของผู้รับงาน ในการที่จะใช้สิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตนี้
  • ท่านจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในงานไม่ได้
  • ท่านต้องแนบประกาศทั้งหมดที่อ้างถึงสัญญาอนุญาตนี้ และอ้างถึงข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันต่าง ๆ ไปกับสำเนางานทุกฉบับที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
  • เมื่อท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงาน ท่านไม่อาจใช้มาตรการทางเทคโนโลยีใด ๆ กับงาน ที่มีผลเป็นการจำกัดความสามารถของผู้รับงานจากท่าน ในการที่จะใช้สิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตนี้
  • ข้อ 4.1 นี้ ใช้บังคับกับงานที่อยู่ในงานรวบรวมด้วย แต่งานรวบรวมนั้น ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตตามข้อตกลงของสัญญาอนุญาตนี้
  • ถ้าท่านเป็นผู้จัดทำงานรวบรวม ท่านต้องเอาชื่อของผู้อนุญาตออกจากงานรวบรวมเท่าที่สามารถทำได้ เมื่อผู้อนุญาตคนใดแจ้งให้ท่านทำเช่นนั้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3
4.2 ท่านไม่อาจใช้สิทธิใด ๆ ที่ท่านได้รับตามข้อ 3 ข้างต้น ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินเป็นการส่วนตัว

การนำงานไปแลกเปลี่ยนกับงานอื่นอันมีลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีการอนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิใช้งานทางอินเทอร์เน็ต หรือโดยวิธีการอื่น ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนทางการเงินเป็นการส่วนตัว ถ้าไม่มีการชำระเงินเป็นค่าตอบแทนใด ๆ ในการแลกเปลี่ยนงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว

4.3 ถ้าท่านเป็นผู้แจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานรวบรวมใด ๆ เว้นแต่มีคำขอตามข้อ 4.1 ท่านต้องแนบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งปวงของงานนั้น และจัดให้มีข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติม ตามความเหมาะสมของสื่อและวิธีการที่ท่านใช้ คือ
 
4.3.1ชื่อของผู้สร้างสรรค์งาน (หรือนามแฝง ถ้ามีการใช้) หากมีให้ไว้ และหรือชื่อของบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้อนุญาต กำหนดให้บุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นเป็นผู้มีสิทธิ เช่น องค์กรผู้สนับสนุน สำนักพิมพ์ วารสาร เป็นต้น เพื่อยอมรับสิทธิของบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว ในประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อนุญาต ข้อตกลงเกี่ยวกับบริการ หรือด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4.3.2 ชื่อของงาน ถ้ามี
4.3.3 ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของสัญญาอนุญาต ถ้ามี ซึ่งผู้อนุญาตได้กำหนดให้ใช้กับงานเท่าที่สามารถทำได้ตามสมควร เว้นแต่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่ได้อ้างถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือสัญญาอนุญาตที่ได้กำหนดให้ใช้กับงานดังกล่าว

การระบุชื่อตามที่ได้กำหนดในข้อ 4.3 นี้ อาจทำด้วยวิธีการใด ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นงานรวบรวม ถ้ามีการระบุชื่อของผู้สร้างสรรค์งานรวบรวม อย่างน้อยต้องระบุชื่อของผู้สร้างสรรค์คนอื่น ๆ ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์งานนั้น ในลักษณะที่มีความโดดเด่นไม่น้อยกว่ากัน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านอาจใช้การแจ้งชื่อของผู้มีส่วนร่วมในการทำงานเหล่านั้น ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อนี้ เพื่อแสดงการยอมรับสิทธิดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นก็ได้ และโดยการใช้สิทธิของท่านตามสัญญาอนุญาตนี้ ท่านต้องไม่อ้างโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า ท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการรับรองจากผู้สร้างสรรค์งานเดิม ผู้อนุญาต หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานนั้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือก่อนอย่างชัดแจ้งจากผู้สร้างสรรค์ ผู้อนุญาต หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานนั้น

4.4 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย
4.4.1 ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าสิทธิและค่าเสียหาย สำหรับการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตนี้ ถ้าการใช้สิทธิของท่านทำไปโดยมีวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการค้าซึ่งได้รับอนุญาตตาม ข้อ 4.2 เว้นแต่ผู้อนุญาตได้สละสิทธิ ที่จะเรียกเก็บค่าสิทธิและค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว และ
4.4.2 ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าสิทธิและค่าเสียหาย ไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยมอบหมายให้องค์กรอื่นดำเนินการ ในกรณีที่ผู้อนุญาตเป็นสมาชิกขององค์กรจัดเก็บค่าสิทธิ และได้มอบอำนาจให้องค์กรนั้นบริหารโครงการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยสมัครใจ สำหรับการใช้สิทธิใด ๆ ของท่านที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตนี้ ซึ่งทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการค้าซึ่งได้รับอนุญาตตามข้อ 4.2
4.5 เว้นแต่กรณีที่ได้ตกลงเป็นหนังสือไว้เป็นอย่างอื่น ผู้สร้างสรรค์ย่อมมีสิทธิ ที่จะกล่าวอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และคัดค้านการบิดเบือนงาน การตัดทอนงาน การดัดแปลงงานใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นการดูถูกหรือตำหนิติเตียนต่องาน ซึ่งทำให้เสื่อมเสียต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์ได้ เท่าที่สิทธิดังกล่าวได้รับการรับรอง และไม่ถูกลิดรอน ตามที่กฎหมายบัญญัติ

5. การรับรอง การรับประกัน และการปฏิเสธความรับผิด

เว้นแต่คู่สัญญาได้ตกลงทำหนังสือกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อนุญาตนำเสนองานตามสภาพที่เป็นอยู่ และไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับงาน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยกฎหมายหรือโดยประการอื่น รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงคำรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมในการใช้เป็นสินค้า หรือความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง การไม่ละเมิดหรือการไม่มีความชำรุดบกพร่องที่ซ่อนเร้น หรือการไม่มีความชำรุดบกพร่องอื่น ๆ ความถูกต้องหรือการไม่มีข้อผิดพลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะพบหรือไม่ก็ตาม

6. การจำกัดความรับผิด

เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้อนุญาตจะไม่รับผิดต่อท่านในค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยบังเอิญ ค่าเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อลงโทษ หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการใช้สัญญาอนุญาตนี้ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน

7. การสิ้นสุดลงของการอนุญาต

7.1 เมื่อท่านทำผิดข้อตกลงใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ ให้การอนุญาตและสิทธิของท่านที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตนี้ สิ้นสุดลงโดยพลัน ในกรณีดังกล่าว บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับงานดัดแปลงหรืองานรวบรวมจากท่าน ตามสัญญาอนุญาตนี้ จะไม่ถูกยกเลิกสัญญาอนุญาตไปด้วย ตราบใดที่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น ยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาอนุญาตนี้อย่างเคร่งครัดทุกประการ

ให้สัญญาข้อที่ 1, 2, 5, 6, 7, และ 8 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป แม้ว่าการอนุญาตตามสัญญานี้ ได้สิ้นสุดลงแล้ว

7.2 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น การอนุญาตตามสัญญานี้ เป็นการอนุญาตตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย แม้กระนั้นก็ตาม ผู้อนุญาตขอสงวนสิทธิที่จะนำงานออกแจกจ่าย โดยใช้สัญญาอนุญาตอื่นซึ่งมีข้อตกลงแตกต่างจากสัญญาอนุญาตนี้ หรือที่จะหยุดนำงานออกแจกจ่ายโดยใช้สัญญาอนุญาตนี้ เมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ การเลือกใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการเพิกถอนสัญญาอนุญาตนี้ หรือสัญญาอนุญาตอื่นใด ซึ่งได้ให้หรือกำหนดว่าต้องให้ตามสัญญาอนุญาตนี้ และการอนุญาตตามสัญญานี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอย่างสมบูรณ์ เว้นแต่สิ้นสุดลงเพราะเหตุดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

8. เรื่องอื่น ๆ

8.1 ทุกครั้งที่ท่านแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรืองานรวบรวม ผู้อนุญาตขอเสนอต่อผู้รับงานหรืองานรวบรวม ให้ใช้สัญญาอนุญาต ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่มอบให้ท่าน ตามสัญญาอนุญาตนี้ด้วย
8.2 หากข้อตกลงใดในสัญญาอนุญาตนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ให้ผลจากการดังกล่าว ไม่กระทบต่อข้อตกลงอื่น ๆ ที่เหลือของสัญญาอนุญาตนี้ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้ และในกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าข้อตกลงที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ดังกล่าว ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ข้อตกลงนั้นไม่เป็นโมฆะและสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยที่คู่สัญญาไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมกับสัญญาอนุญาตนี้อีก
8.3 การยกเว้นข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญาอนุญาตนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือและลงนาม โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดชอบในการยกเว้นหรือให้ความยินยอมเท่านั้น
8.4 สัญญาอนุญาตนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับงานที่อนุญาต ไม่มีบันทึกความเข้าใจ สัญญา หรือคำรับรองอื่นใดเกี่ยวกับงานที่อนุญาต นอกเหนือจากข้อตกลงตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ ผู้อนุญาตจะไม่ผูกพันกับข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นใด ที่อาจปรากฏในการติดต่อสื่อสารใด ๆ จากท่าน สัญญาอนุญาตนี้ ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยไม่มีข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

 

 

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย