CLUB 21 X Mastercard

• Purchase with Purpose

BY KV

  • 26 กันยายน 2560
  • 352

คลับ 21 และมาสเตอร์การ์ดร่วมมือกันภายใต้โครงการ Purchase with Purpose ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ร้านคลับ 21 ที่ร่วมรายการ  มาสเตอร์การ์ดจะมอบเงินบริจาคจำนวน US$10 เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการ Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” (เป็นเงินสูงสุดไม่เกิน US$8,000) เพื่อสนับสนุนเรื่องอาหารและโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล ที่จ.แม่ฮ่องสอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Club 21 hotline โทร.02-254-2121”  ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 60 

 

 

 

Food4Good (ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด) พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย   

องค์กรยูนิเชฟรายงานว่าทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสติปัญญา อันเนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ 1) ภาวะทุพโภชนาการ 2) การขาดสารไอโอดีน 3) โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และ 4) ขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้น พัฒนาการอย่างเหมาะสม ในปี 2556 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานสถานการณ์ขาดแคลนอาหารของเด็กไทยไว้ล่าสุด โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปี พบว่า มีถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทําให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์

 

 

สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดเผยข้อมูลว่า เด็กไทยกว่า 5.8 ล้านคน มีภาวะทุพโภชนาและขาดแคลนอาหาร ในปี 2557 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการจัดอาหารแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการและสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ 20 บาทต่อมื้อ ซึ่งก็ถือว่ายังไม่พอเพียงและครอบคลุมทุกพื้นที่ อาทิ โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ต้องดูแลเด็กนักเรียนประมาณ 100-300 คนต่อโรงเรียน ในปัจจุบันความช่วยเหลือที่ได้ไม่พอเพียงส่งผลให้ค่าอาหารที่เด็กๆได้รับอยู่ที่ประมาณ 7 บาทต่อมื้อต่อคน

 

 

โครงการ Food4Good ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาร่างกายและสติปัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลเรื่องอาหารของโรงเรียน มูลนิธิ หรือองค์กรเพื่อสังคมที่ต้องดูแลเด็กๆเหล่านี้ จึงจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงผู้ให้กับผู้รับ สมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารและพัฒนาความรู้เรื่องโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กๆที่ขาดแคลนในประเทศไทย

 

Facebook: https://www.facebook.com/food4goodth/

IG: https://www.instagram.com/food4goodth/